2017. november 15., szerda

A 13 sugár és a Síkok


Fordította: Rácz Anita

Ahogy azt Cobra is elmagyarázta, az Univerzum a Forrás (az Abszolút alapelve) és annak logikus ellentéte, az elsődleges anomália (véletlenszerűség, értelmetlenség) közötti kölcsönhatás eredménye.
A Forrás azért avatkozik be az Univerzumba, hogy korrigálja, meggyógyítsa és újra összekapcsolja azt önmagával, felhasználva Isteni akaratát, de a hatalmát lekorlátozza az anomália.
Az Univerzum különböző síkokba rendezte magát, melyek különféle halmazállapotok, melyek a Forrás jelenlétének és az anomáliának különböző arányait fejezik ki. A legfelső síkok szinte teljesen át vannak itatva a Forrással és minél lejjebb haladunk, annál több az anomália.
A Forrás akarata 12 sugár szervezett és harmonikus egységeként manifesztálódik az Univerzumban. A középső 13. sugár a Forrás Akarata, a többi 12 sugár pedig a következő (Cobra nyomán):
1 fehér/neonkék - akarat
2 rózsaszín - szeretet
3 világoskék - kreatív intelligencia
4 gyöngyház fehér - harmónia
5 topázkék - konkrét tudás
6 rubinvörös - idealizmus
7 lila - manifesztáció
8 barnás rózsaszín - Isteni kegyelem
9 szürkés kék/lila - géniusz
10 opálfehér - integráció
11 ibolyakék - dimenziók közötti kapcsolat
12 akvamarinkék - abszolút pozitivitás


Rájöttem, hogy kapcsolatot tudunk teremteni a sugarakkal a nekik megfelelő színű láng vagy Fény felhasználásával. Valószínűleg már ismeritek a 7. sugarat, az Ibolyalángot és a 10. sugarat, az AN Fehér Tüzét. Pontosan ily módon tudjuk felhasználni az összes többi sugarat is.
Ezek a sugarak a 12 csillagjegy eredeti archetípusai. Azonban a Fátyol eltorzítja a sugarak energiáit, ahogy a Földre érnek, így legtöbben torzított, negatívabb változatban tapasztalják meg őket. Ezen úgy tudunk segíteni, ha kapcsolódunk az eredeti, pozitív archetípusokhoz. Ez a 12 archetípus szerte az Univerzumban jelen van. Minden egyes csillagkép és csillagrendszer egy konkrét sugarat horgonyoz le, noha mindegyik sugár minden egyes naprendszerben is jelen van. Ez egy nagyon jól szervezett és bonyolult fraktálrendszer. Például, a jól ismert 12 csillagképünk a 12 sugarat közvetíti, míg más csillagképek a galaxis más részeiben közvetítik őket. A mi Naprendszerünk a második sugarat horgonyozza le, vagyis itt ez a domináns sugár és ugyanakkor az összes sugár jelen van e Naprendszerben, melyeket a különböző bolygók horgonyoznak le. Ugyanez a fraktálrendszer megtalálható minden egyénben, oly módon, hogy mindenki rendelkezik egy konkrét sugárral, ami az ő uralkodó energiája, miközben mind a 12 sugár is jelen van mindenkiben. A lélekcsaládok is ily módon szerveződnek a lélektárs csoportokkal, vagyis 12 olyan egyénből állnak, akik a 12 sugárnak felelnek meg.
Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a Forrás nem egy külső tudatosság, ami valahol rajtunk kívül létezik az égben vagy egy magasabb síkon. Nem egy teremtő Isten, hanem inkább egy alapelv, az eredeti alapelv, minden létező eredeti oka. Nem igazán tudjuk leírni, de mindenhol ott van és az ő inkarnációi vagyunk, mivel ő a mi legmélyebb, legtisztább aspektusunk.
Minél magasabb a sík, annál kevésbé van minden megkülönböztetve, annál rugalmasabb, egységesebb, összefüggőbb és harmonikusabb minden. Vagyis minél kevesebb anomália van, annál jobban tükrözi a teremtés az Egységet. Tehát valóban mindannyian a Fény Egy jelenléte vagyunk a magasabb síkokon. Ott fönt megtaláljuk a Felsőbb Énjeink legmagasabb aspektusait, melyek valójában mind egy összefüggő és szervezett egészet alkotnak, így ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy az én Felsőbb Énem vagy a te Felsőbb Éned, azt mondhatjuk, hogy ez a mi Felsőbb Énünk.
Ahogy elkezdünk lejjebb haladni egy kicsit a síkokon, vagyis ahogy egy kicsit sűrűsödik az anyag, ez az egy egységes egész elkezd egyre megkülönböztetettebbé válni és különbséget tudunk tenni egyre több aspektus között, melyek még mindig összefüggő és harmonikus egészként szerveződnek. Ott láthatjuk, hogy a különböző Felsőbb Ének ennek a 12 sugárnak a megtestesítői, e sugarak eszenciái, tehát minden egyes sugarat egy konkrét Arkangyal testesít meg, ahogy azt már korábban láthattuk, hogy a 7. sugarat Zadkiel, a 10. sugarat pedig Metatron Arkangyal testesíti meg. Itt megérthetjük, hogy St. Germain Felsőbb Énje is a 7. sugár megtestesítője. Ez a két sugár lett ismertebb és ezt használják gyakrabban ezen a bolygón, mivel nagyobb szükség van rájuk átalakító tulajdonságaik miatt, mivel a planetáris megtisztulás folyamatában vagyunk. (Többek között a 2., 8. és 9. sugárnak is erős gyógyító és átalakító tulajdonságaik vannak.)
A Forrás inkarnációiként arra kérnek minket, hogy ebbe a valóságba horgonyozzuk le a sugarakat úgy, hogy használjuk őket az életünkben és a bolygó számára, bármilyen vezettetést is érzünk, hogy segítsünk meggyógyítani és harmonikus egésszé újjászervezni ezt a világot.
Ahogy még lejjebb haladunk a síkokon, minden fokozatosan egyre megkülönböztetettebb. Most Annie Besant leírását fogom idézni a mentálsíkról az "Az ember és testei" című könyvéből, ami azt hiszem, nagyon fontos ennek az alapelvnek a megértéséhez. A mentálsík az a sík, ahol a Felsőbb Én és az alacsonyabb én/személyiség közötti elkülönülés van, ahol a magasabb mentális lény a Felsőbb Én része, az alacsonyabb mentális lény pedig a személyiség része.
"[A mentáltest] az asztráltesttel ellentétben nem válik formában és vonásokban az ember meghatározott megszemélyesítőjévé, amikor az asztrális és fizikai testtel kapcsolatban működik; körvonalaiban ovális – tojásdad –, természetesen áthatja a fizikai és az asztráltestet, és ahogy fejlődik, sugárzó közeggel veszi körül, mely – mint már mondtam – egyre nagyobb lesz az értelmi fejlődés növekedésével. Szükségtelen elmondani, hogy ez a tojásdad forma egy nagyon szép és ragyogó dologgá válik, ahogy az ember fejleszti elméje magasabb képességeit; az asztrális látás számára láthatatlan, de tisztán látható az elme világába tartozó magasabb látással. Ahogy a fizikai világban élő átlagember nem lát semmit az asztrális világból -, bár az körülveszi -, míg meg nem nyíltak asztrális érzékei, úgy nem lát semmit az elme világából vagy az anyagából álló formákból az az ember, akinek csupán fizikai és asztrális érzékei aktívak, noha azok minden oldalról körülveszik; hacsak meg nem nyílnak mentális érzékei.”
Ezek az élesebb érzékek, azok az érzékek, melyek az elme világához tartoznak, egészen mások, mint azok az érzékek, amelyeket itt ismerünk. Maga az „érzékek” szó valójában helytelen elnevezés, mert inkább mentális „érzékről” kellene beszélnünk. Az elme úgy érintkezik saját világának dolgaival, mintha közvetlenül annak egész felülete fölött lenne. Nincsenek külön szervek a látás, hallás, tapintás, ízlelés és szaglás számára; azok a rezgések, melyek itt különálló érzékszerveken keresztül jutnak el hozzánk, abban a világban akkor idézik elő ezeket a sajátosságokat, amint kapcsolatba kerülnek az elmével. A mentáltesthez mindezek ugyanabban az időben jutnak el és végig tudatában van mindannak, ami egyáltalán képes hatással lenni rá.
Nem könnyű szavakkal érzékeltetni bármilyen elképzelést is arról, hogy ehhez az érzékhez mily módon jut el zűrzavar nélkül a benyomások halmaza. Legjobban talán úgy írható le, ha veszünk egy gyakorlott diákot, aki abba a régióba kerül és ott kommunikál egy másik diákkal. A beszéd során az elme egyszerre beszél színben, hangban és formában, azért, hogy a teljes gondolat egy színes és zenés kép formájában legyen közvetítve ahelyett, hogy csupán csak töredékét mutatná meg, ahogy azt itt tesszük a szavaknak nevezett szimbólumokkal. Talán néhány olvasó hallott már olyan ősi könyvekről, amelyeket a nagy Beavatottak írtak szín-nyelven, az Istenek nyelvén. Ezt a nyelvet sok csélá (Az okkult hagyományban az olyan szellemi tanítvány megjelölése, aki már bizonyos előrehaladást ért el a szellemi fejlődésben - szerk.) ismeri. Ami a formáját és színét illeti, a mentális világ „nyelvéből” vették, melyben egyetlen gondolat rezgései formát, színt és hangot hoznak létre. Nem arról van szó, hogy az elme gondol egy színre, vagy hangra, vagy formára; egy gondolatot gondol el, egy összetett rezgést a finom anyagban, és ez a gondolat fejezi ki önmagát mindezeken a módokon a rezgések alapján. A mentális világ anyaga állandóan ilyen színeket, hangokat és formákat létrehozó rezgéseknek van kitéve és, ha az ember fizikai és asztrális testeitől különállóan működik a mentálisban, tökéletesen szabadnak érzi magát az előbbiek érzékszerveinek korlátjaitól, minden ponton fogékony minden olyan rezgésre, amely az alsóbb világban különállónak és különbözőnek tüntetné fel magát a többi rezgéstől.
A mentáltest, bár általában tojásdad, tetszés szerint képes átformálni önmagát különféle alakzatokba, ha valaki elég fejlett és hozzáértő azon a síkon. A mentáltestnek ez a fizikai testnél kevésbé megkülönböztetett és rugalmasabb formaként való leírása segíthet nekünk ábrázolni, hogy a fölötte lévő többi síkon mennyire még inkább kevésbé megkülönböztetett és rugalmas minden. A Felsőbb Énünk nem úgy néz ki, mint egy színes emberi test, hanem ehelyett a Fény jelenléte, amely túlmutat a formák világán. Így amikor azt mondjuk, hogy a Fény lényei vagyunk, annak ebben az értelemben szó szerinti jelentése van.
Általában a Csillagmagok - mivel magasabb síkokról érkezett lelkek, akik lejöttek az alacsonyabb síkokra - sokkal fejlettebb magasabb testekkel rendelkeznek, de néha kevésbé értenek a fizikai világhoz. Ez tükröződik abban, hogy sok Fénymunkás sokkal mélyrehatóbb és tisztább mentális megértéssel, elgondolással és asztrális vágyakozással rendelkezik, mint az átlagember, de ezeket gyakran nem tudják manifesztálni a fizikai valóságba. Ez elsősorban amiatt van, hogy ezen a bolygón az éteri és plazmasíkok nagyon meg vannak fertőzve sötétséggel, ami feltartóztatja a manifesztációt miközben az útban van lefelé a fizikaiba. Itt elengedhetetlen, hogy az összes síkon erős fegyelemmel rendelkezzünk a megtisztulás és az erkölcs irányában és ragaszkodjunk a teremtés manifesztációs folyamatához az egymást követő összes síkon fentről lefelé haladva.
Az emberiség nagyobb része - nem a Csillagmag lelkek - az alacsonyabb síkokból fölfelé fejlődött. Tehát láthatjuk az emberiség történelmén keresztül, hogy a Fényerők segítségének és ösztönzésének köszönhetően, az emberi társadalom fokozatosan megtanulta fejleszteni a különféle testeket. Az asztráltestnek az 1700-as évek végén volt a fő áttörése az olyan erkölcsi alapelvek megteremtésével, mint az emberi jogok és számos nemzet alkotmányának nyilatkozata, majd később az 1800-as évek vége felé a mentáltest nagyobb fejlődése következett be az ipari forradalomnak és az eredeti teozófiai tanításoknak köszönhetően. Bár a cabal folyamatosan beavatkozott és zavart keltett, mindezek ellenére világos és egyértelmű fejlődés történt.
Jelenleg planetáris szinten a következő sík irányában tevékenykedünk, ami a mentális membránon halad keresztül a Felsőbb Én síkjaira, ami a legnagyobb és leghatározottabb változásokat fogja előidézni. Ez a legfontosabb átmenet, ami majd véget fog vetni a bolygón annak az elkülönülésnek, ami a dualitás alacsonyabb világai és a sötétség; valamint a Fény és az Egység magasabb síkjai között van. Meg fogja szüntetni a sötétséget és az egész teremtésben a tiszta Fény valóságát fogja bevezetni. Ez a folyamat úgy írható le mint annak a hídnak a planetáris szinten való építése, amely összeköti az alacsonyabb és a magasabb síkokat, az úgynevezett antakharana vagy szivárványhíd. Minden egyes ember, aki fejleszti a saját kapcsolatát a Felsőbb Énjével, hatással van a planetáris energiamezőre és segíti ezt a folyamatot. Cobra Istennő Örvény technikája (és a szivárványörvény, amit a vasárnapi Felemelkedés meditáció során vizualizálunk) segíti ezt a folyamatot, akárcsak sok más típusú Fénymunka is.
A Fény győzelme!